You are here: Home งานวิจัยและพัฒนา หัวข้อวิจัย
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
หัวข้อวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:14 น.

** ข้อมูลงานวิจัยประจำปี 2013

 • หัวข้อวิจัยโทรคมนาคม
  1. Rate control for 3G cellular networks  (ผศ. ดร. วิกลม ธีรภาพขจรเดช)
  2. Soft handoff in multi-rate CDMA-1x-EV-DO networks (ผศ. ดร. วิกลม ธีรภาพขจรเดช)
  3. Power control for IEEE 802.11 wireless LAN (ผศ. ดร. วิกลม ธีรภาพขจรเดช)
  4. Load balancing in hybrid WLAN and CDMA networks (ผศ. ดร. วิกลม ธีรภาพขจรเดช)
  5. 4G wireless networks and performance anomaly in WLAN  (ผศ. ดร. วิกลม ธีรภาพขจรเดช)
  6. Power and rate control for multi-hop ad hoc communications (ผศ. ดร. วิกลม ธีรภาพขจรเดช)
  7. Design of Spread Spectrum (SS) Transceiver (ดร. มณเทพ เกียรติวีระสกุล)
  8. Free-Space Optical Transceivers for Gbps Data Communications (ผศ. ดร. ภาณุมาส คำสัตย์)
  9. 1-V Micropower Continuous-Time Complex IF Filter for Wireless Transceiver in CMOS Technology (ผศ. ดร. ภาณุมาส คำสัตย์)
  10. 2.4GHz Synthesizer for Wireless Transceiver in CMOS Technology (ผศ. ดร. ภาณุมาส คำสัตย์)

  หัวข้อวิจัยไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (ผศ. ดร. กุสุมาลย์)

  1. Amplitude variation for reduction THD in multicell converters
  2. Energy harvesting for WSN
  3. การออกแบบและพัฒนาเตียงกายภาพบำบัดโดยควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์
  4. ศึกษาและพัฒนาต้นแบบของ Switching power converter และระบบควบคุม เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและระบบขนส่ง
  5. ศึกษาและพัฒนาต้นแบบของระบบสำรองพลังงานไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
  6. ศึกษาผลกระทบของ Switching power converter ต่อคุณภาพของระบบไฟฟ้า

  หัวข้อวิจัยการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

  1. การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเพื่อทำนายการใช้พลังงานไฟฟ้า (รศ. ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล)
  2. การวิเคราะห์เสียงเต้นของหัวใจเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค (ผศ. ดร. กิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์)
  3. Thai License Plate Recognition (ผศ. เลียง คูบุรัตถ์)
  4. Image and signal processing applications (ผศ. ดร. พรชัย พฤษภัทรานนต์)
  5. Adaptive noise cancellers (ผศ. ดร. พรชัย พฤษภัทรานนต์)

  หัวข้อวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด

  1. การพัฒนาเครื่องวัดการสั่นสะเทือนของเพลาแบบไม่สัมผัส (ผศ. คณดิถ  เจษฎ์พัฒนานนท์)
  2. การพัฒนา conductive rubber pressure sensor(ผศ. คณดิถ  เจษฎ์พัฒนานนท์)
  3. Development of COD-BOD Online Analyzer (รศ. บุญเจริญ  วงศ์กิตติศึกษา)
  4. เครื่องวัดระดับน้ำในคลองเปิด (ผศ. คณดิถ  เจษฎ์พัฒนานนท์)
  5. เครื่องวัดระดับความข้นของน้ำยาง (รศ. บุญเจริญ  วงศ์กิตติศึกษา)
  6. Design Methodologies for Hardware/Software Co-Design on FPGAs (ผศ. ดร. ณัฎฐา  จินดาเพ็ชร์)
  7. Hard disk drive project (รศ. ดร. เกริกชัย ทองหนู)
  8. Development of Online Monitoring and Control System (รศ. ดร. เกริกชัย ทองหนู)
  9. Design of Analog Front-Ends for Gbps Optical Receiver in Digital CMOS Technology (ผศ. ดร. ภาณุมาส คำสัตย์)
  10. Current-Feedback Transconductance-Capacitor Continuous-Time Filter (ผศ. ดร. ภาณุมาส คำสัตย์)
  11. RF IC Design for Modern Wireless Communications (ผศ. ดร. ภาณุมาส คำสัตย์)
  12. เครื่องวัดความสุกของผลไม้จากการตรวจวัดค่าคอลโรฟิลล์(ผศ. คณดิถ  เจษฎ์พัฒนานนท์)
  13. วัดค่าคลอโรฟิลล์ของสาหร่ายสไปรูลิน่า(ผศ. คณดิถ  เจษฎ์พัฒนานนท์)

  หัวข้อวิจัยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย

  1. โครงการการศึกษาเบื้องต้นในเทคโนโลยีและศักยภาพทางการวิจัยและพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาไทยทางด้านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (ผศ. ดร. วิกลม ธีรภาพขจรเดช)
  2. Low-Cost, Wide-Area Wireless Sensing Network (ผศ. ดร. ภาณุมาส คำสัตย์)
  3. การศึกษาพัฒนาระบบเครือข่ายของตัวตรวจวัดเพื่อประยุกต์ทางการเกษตร (ดร. มณเทพ เกียรติวีระสกุล)
  4. การพัฒนาระบบต้นแบบเฝ้าตรวจวัดระดับน้ำในคลองเปิดแบบประมวลผลเวลาจริงผ่านเว็บโดยใช้เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (ผศ. คณดิถ  เจษฎ์พัฒนานนท์)

  หัวข้อวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

  1. Methods of Harmonic Separations for Contrast-Assisted Ultrasonic Imaging (ผศ. ดร. พรชัย พฤษภัทรานนต์)
  2. Measurements of the Nonlinearity Parameter B/A Based on a Second-Order Volterra Filter (ผศ. ดร. พรชัย พฤษภัทรานนต์)
  3. การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม (รศ. ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล / ผศ. สาวิตร์ ตัณฑนุช)
  4. การพัฒนาระบบตรวจวัดการรั่วไหลของกรดจากกระเพาะอาหาร (รศ. ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล)
  5. Investigation of maliqnant biocell using bioimpedance technique (รศ. บุญเจริญ  วงศ์กิตติศึกษา / ผศ. สาวิตร์ ตัณฑนุช)

  หัวข้อวิจัยเทคโนโลยีฮาร์ดดิส

  1. การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์การคายประจุไฟฟ้าสถิตแบบไร้สายสำหรับสายงานการผลิตฮาร์ดดิสก์(ผศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์)
  2. Read/Write Offset Estimation Algorithm(รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู)
  3. TFC Flying Height Control(ผศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์)
  4. การวัดปริมาตรตะกั่วบนแผ่นวงจรพิมพ์ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ด้วยเทคนิควิธีการประมวลผลภาพ(รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู)
 • Люку или кому-нибудь другому пришлось бы при спуске сюда шагнуть в петлю, готовую мгновенно затянуться вокруг него.

  Первый раз во время запуска в семь шестнадцать, и второй раз в семь сорок два.

  Мы родные братья, а мертвая ведьма Миранда была нашей сестрой.

  Домино ловко увернулась от острых когтей Ведьмы и встала на колени возле истекающей кровью Гидры.

  В этом случае вкус вина вряд ли имеет значение.

  Линк поставил на землю пакет, поднял руки в защитную стойку и атаковал нового врага.

  Наспех смонтировали аппаратуру, которая тоже не производила особо внушительного впечатления.

  Он мой, сказала Консуэло, когда они вошли в парадное роскошного городского дома.

  С точки зрения закона, наш случай вполне очевиден, но.

  Вперед выступил демон, походивший на гориллу с человеческими ногами.

  Уже взошло солнце, когда Джинни приготовила мне завтраки позволила отдохнуть.

  Не говорите таких страшных вещей, масса Джордж.

  Обычно авария не встревожила бы меня в штате было двое техников для обслуживания Джи-9.

  Кроме того, я "Понятная английская грамматика для детей. 4 класс"просто мог послать его ко всем чертям и пойти своей дорогой.

  повторил Вискарра в бешенстве, что с ним так разговаривают при свидетелях.

  По удачному слову Айзека Пули, он их размажет "Дмитрий Донской, князь благоверный"по мостовой.

  Блэк показал раздвоенным копытом на красную полоску, видневшуюся среди груды мусора.

  Следующий кандидат принял эстафету "Технология. Умные руки. Учебник для 1 класса ФГОС"и начал повторять те же слова.

  Но они нее всезнающие и не всемогущи.

  О, надеюсь, она скоро вернется.

  Такую ошибку мог совершить каждый.

  Ну подобных тебе, с природными способностями к Великому Искусству, ответил Райл, тех, кто обладает тесным, более личностным контактом с магическими силами мастеров, художников своего рода, а не технарей; я думаю примерно так.

  Да, кивнул мистер Моллой, ругайся, не ругайся, киска, надо соглашаться.

  Человек может заработать массу неприятностей, скрывая улики и осложняя работу правосудию.

  Я знал, кто он таков, хотя он обо "лего динозавры игры играть"мне ничего не знал и, надеюсь, никогда не узнает.

  Но с тобой я не в ссоре, Мерлин.

  Ты знаешь их обычаи, Томас, в конце концов сказал сэр Брор.

  Но, как мне кажется, подал голос я, тебе не доводилось встречаться с моим другом Ли Пяо.

  Вычистив вновь участок обзора, он бросил взгляд на поверхность теплообменника, чтобы под углом "интернет для чайников скачать безплатно"попытаться обнаружить извергающийся гейзер воды.

  Слуга "Виндовс медиацентр скачать бесплатно"уже протянул руку к свече, и через мгновение ее пламя погасло.

  В качестве освежающего напитка в огромных бочках был выставлен ихор, там и тут горели костры, и демоны с кулинарными наклонностями поджаривали над раскаленными углями куски людей разных рас и национальностей.

  9 Сначала мне показалось, что это просто освещение, хотя я не был уверен.

  Потом миссис Корк объявила, что в жизни не слышала подобного, а мистер Трампер пробормотал что-то невразумительное.

  Рендер увидел рисунок тревоги и затемнил окна.

  Айронбэр кивнул, посмотрел вниз.

  Холодный ветер уходящей ночи мешал им разговаривать.

  Риса невозможно никем "скачать лега игра" заменить.

  Но вполне возможно, что сейчас спит, размышлял Маусглов.

  Но больше всего меня угнетало, "русификаторы для программ скачать бесплатно" что я "ирина круг и алексей брянцев песни скачать" брал взятки.

  На ощупь оно стало "скачать альтернативную музыку музыку" тряским и бесформенным, как медуза.

  Светящиеся стрелки указателей кружились в вышине, ослепляя бессмысленными надписями, именами Кэтрин, его матери и сына.

  Сегодня меня беспокоили главным образом лошади, подавленно признался Билл.

  แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2013 เวลา 12:58 น.
   
  ป้ายโฆษณา

  เว็บลิงค์