You are here: Home ข้อมูลการศึกษา ประกันคุณภาพ(SAR)
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ประกันคุณภาพ(SAR) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:06 น.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR2558) และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร


ตามระบบ CUPT QA

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2558)

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

3.หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

3.หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:37 น.
 
ป้ายโฆษณา

เว็บลิงค์