You are here: Home ชุมชนวิศวฯไฟฟ้า มอ. กิจกรรมภาควิชา ฯ กิจกรรมเสริมหลักสูตร(CO-CURRICULAR ACTIVITIES)
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร(CO-CURRICULAR ACTIVITIES) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2016 เวลา 12:09 น.

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เปิดสอนในรายวิชา 212-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร (CO-CURRICULA ACTIVITIES) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับสถาบันการศึกษา ซึ่งเริ่มจัดระหว่างวันที่ 3 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุง เครื่องกรองน้ำ
2. โครงการ Road to AEC
3. โครงการ สำรวจและหาจุดอับสัญญาณในภาควิชา ฯ
4. โครงการ แผนผังภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
5. โครงการ Reclaim maintenance room
6. โครงการปรับปรุง พัฒนาไฟภาค ฯ
7. โครงการวิดีโอแนะนำภาควิชา ฯ
8. โครงการ พัฒนาห้อง PCB LAB
9. โครงการ Yim La-Mai
10. โครงการ มิเตอร์วัดการใช้พลังงานไฟฟ้า
-
-
สำหรับผลของกิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้มีส่วนช่วยทำให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ภาควิชาฯ และสังคม ให้ดียิ่งขึ้นด้วย
-
-
co1
co2
co3
co4
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2016 เวลา 13:58 น.
 
ป้ายโฆษณา

เว็บลิงค์