You are here: Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต้อนรับคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัยจาก สวทช. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2017 เวลา 14:27 น.
.
.
----ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)เป็น

ที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อศึกษาความเหมาะสมแผนงานจัดตั้ังศูนย์ปฎิบัติการทดสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยขอบเขตโครงการจะมีการศึกษารูปแบบโครงสร้างการดำเนินงานและระดับความสามารถของศูนย์ปฎิบัติการทดสอบ

ขององค์กรที่มีศักยภาพในการทดสอบ และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เพื่อนำข้อมูลผลการศึกษาดังกล่าวมาประกอบการ

วิเคราะห์และกำหนดโครงสร้าง รวมถึงรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับศูนย์ทดสอบ กฟภ.
.
.
.....ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้มีโอกาสต้อนรับคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัยดังกล่าวจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดย รศ.ดร. ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  พร้อมคณะ เพื่อเข้าศึกษาการทำงานและเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
-
-
20-1-60-1
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 มกราคม 2017 เวลา 09:08 น.
 
ป้ายโฆษณา

เว็บลิงค์