ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิกลม ธีรภาพขจรเดช

ได้รับอนุมัติการขอกำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา