ขอแสดงความยินดีกับนายธนภัทร มุสิกูล ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับเครือข่าย (ภาคใต้ตอนล่าง) และระดับชาติประจำปี 2560
 
    นายธนภัทร มุสิกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้จัดทำโครงงาน เรื่อง “แบบจำลองข้อเข่าเทียมชนิดที่เก็บรักษาเอ็นไขว้หน้าและเอ็นไขว้หลัง”
(Simulator Anterior and Posterior cruciate ligament Retained TKA) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตร์ ตัณฑนุช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้ปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในภาคการศึกษา 1/2559 ที่ผ่านมา
    เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560  ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับเครือข่าย (ภาคใต้ตอนล่าง) จัดโดยศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 30 ผลงาน จาก 8 สถาบัน โดยนายธนภัทร มุสิกูล ได้คว้า “รางวัลชนะเลิศ”
ด้านนวัตกรรม และล่าสุดได้รับรางวัลผลงานดีเด่นระดับชาติ โครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ประจำปี 2560