โครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

1. เอกสารคู่มือวิชาโครงงาน

2. เอกสารฉบับสมบูรณ์ และวิดีโอ ของนักศึกษาที่ทำเสร็จแล้ว

1. Engineering Master’s Programs (in Electrical Engineering)    (pdf)

2. Engineering Ph.D. Programs (in Electrical Engineering)         (pdf)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัดในโครงการ Huawei Authorized Information and 

Network Academy (HAINA)
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมหลักสูตรที่ให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ตามหัวข้อเทคโนโลยีที่รับรองในประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทางของหัวเว่ย
HCNA (Huawei CertifiedNetwork 

Associate) ทางด้าน Routing and Switching
Technology ซึ่งครอบคุลมความรู้พื้นฐานการเชื่อมต่อเครือข่าย

ตลอดจนการติดตั้งและการทดสอบการทำงานของระบบอุปกรณ์ Router และ Switchของหัวเว่ยภายใต้ความร่วมมือ

ดังกล่าว บริษัทหัวเว่ยได้มอบอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
และร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์
จัดสร้างห้องปฏิบัติการใหม่ ในโครงการ HAINAเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากอุปกรณ์

ที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมไอซีที
อีกทั้งได้จัดให้มีอาจารย์ประจำของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านการทดสอบทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
จนได้ประกาศนียบัตรการรับรองเป็น Huawei Certified 

Academy Instructor
เพื่อจะทำหน้าที่ฝึกอบรมแก่นักศึกษา ด้วยคู่มือตามมาตรฐานของ HAINAให้นักศึกษาที่ได้ผ่านการฝึกอบรม

นี้
มีความรู้ในเชิงปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและเพิ่มศักยภาพในการต่อยอดความรู้ที่ก้าวหน้าอย่าง

มากทางด้านไอซีทีได้ดียิ่งขึ้น

Contact : Department of Electrical Engineering Faculty of Engineering, Prince of Songkla University

15 Kanjanavanit Road, Kohong, Hat Yai, Songkla 90110

Telephone : +66 74 558831, fax : +66 74 459395

เป็นห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการศึกษาวิชาปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานอย่างเช่น ผลตอบสนองสมบูรณ์ของวงจร RL และ RC 

ต่อไฟฟ้ากระแสตรง วงจรอันดับสอง RLC การใช้งานเครื่องกำเนิดสัญญาณ และออสซิลโลสโคป ออปแอมป์ คุณสมบัติไดโอด วงจรเรียงกระแส

วงจรคลิปปิ้งและแคล้มปิ้ง ไบโพลทรานซิสเตอร์ ฟิลเอฟเฟคทรานซิสเตอร์ (FET) วงจรขยายแบบอิมิตเตอร์ร่วม วงจรขยาย Collector ร่วม คุณสมบัติของออปแอมป์

วงจรเชิงเส้นโดยใช้ออปแอมป์ วงจรไม่เป็นเชิงเส้นโดยใช้ออปแอมป์  วงจรป้อนกลับ เป็นต้น