ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 212-483 Special Topics
in Communication Engineering I (Routing and Switching)
ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสามารถสอบผ่านประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทางของหัวเว่ย
#HCNA (Huawei Certified Network Associate) ทางด้าน Routing and Switching
Technology  หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้นำความรู้นี้ไปใช้ในหน้าที่การงานทางด้านวิศวกรรม
สื่อสารโทรคมนาคมได้เป็นอย่างดีท้ายสุด ต้องขอขอบคุณบริษัท #Huawei ผู้สนับสนุนการฝึกอบรม
และการสอบนี้จนทำให้นักศึกษาของเราได้รับโอกาสดี ๆ เช่นนี้ด้วย