ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Creating Your Own Research Ideas and How to Publish Them in IEEE Transactions

โดย Asst. Prof. Dr. Nutapong Somjit จาก Pollard Institute School of Electronic and Electrical Engineering University of Leeds, UK

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือในเรื่องหลักสูตร,

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและงานวิจัยร่วมกัน