พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 994

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “Social robotics: predictions of others' intention

with active vision  and learning active vision control”โดย Dr. Dimitri Ognibene จาก University of Essex, Colchester, United Kingdom

ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า