เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ: Research and Development of Innovative Sensors

and System โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า