เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดแสดงผลงานโครงงานในรูปแบบนิทรรศการทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โดยมีการติดโปสเตอร์และ แสดงชิ้นงานที่ได้ทำ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สอบถามข้อมูลโดยตรงกับนักศึกษา ให้ผู้เยี่ยมชมลงคะแนน

เลือกโครงงานดีเด่นด้วย พร้อมกันนี้ในวันเดียวกันได้จัดกิจกรรมอาจารย์ผูกข้อมือพร้อมให้พรแก่นักศึกษา ถ่ายรูปและเปิดหอวิทยุให้นักศึกษาได้เก็บภาพ

ต่างๆ ก่อนที่จะจบการศึกษา

      เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4
โดยให้นักศึกษาได้นำผลงานจากวิชาโครงงานนักศึกษามาจัดแสดง เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับน้องๆ นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจได้ศึกษา
ต่อยอดวิชาโครงงานต่อไป
 
     พร้อมกันนี้ในวันเดียวกันภาควิชา ฯ ได้จัดพิธีผูกข้อมืออวยพรลูกศิษย์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นกำลังใจก่อนที่ก้าวออก
สู่นอกรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อไป
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดกิจกรรม "กีฬามนุษย์ไฟฟ้าสัมพันธ์" ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี เพิ่อสร้างความรัก และความสามัคคีให้กับนักศึกษา อาจารย์และ บุคลากรทุกท่าน ทั้งนี้ยังส่งเสริม
ให้ทุกคนรู้จักษาสุขภาพกายของตนเองด้วย
 
พร้อมกันนี้วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดกิจกรรม "Big cleaning day" โดยความร่วมมือ ร่วมใจของนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากร ช่วยกันปรับปรุง และ ทำความสะอาด ภาควิชา ฯ ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นไป
 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมที่ภาควิชา ฯ
จัดขึ้นอีกต่อไป