เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดกิจกรรม "กีฬามนุษย์ไฟฟ้าสัมพันธ์" ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี เพิ่อสร้างความรัก และความสามัคคีให้กับนักศึกษา อาจารย์และ บุคลากรทุกท่าน ทั้งนี้ยังส่งเสริม
ให้ทุกคนรู้จักษาสุขภาพกายของตนเองด้วย
 
พร้อมกันนี้วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดกิจกรรม "Big cleaning day" โดยความร่วมมือ ร่วมใจของนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากร ช่วยกันปรับปรุง และ ทำความสะอาด ภาควิชา ฯ ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นไป
 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมที่ภาควิชา ฯ
จัดขึ้นอีกต่อไป