เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4
โดยให้นักศึกษาได้นำผลงานจากวิชาโครงงานนักศึกษามาจัดแสดง เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับน้องๆ นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจได้ศึกษา
ต่อยอดวิชาโครงงานต่อไป
 
     พร้อมกันนี้ในวันเดียวกันภาควิชา ฯ ได้จัดพิธีผูกข้อมืออวยพรลูกศิษย์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นกำลังใจก่อนที่ก้าวออก
สู่นอกรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อไป