เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดแสดงผลงานโครงงานในรูปแบบนิทรรศการทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โดยมีการติดโปสเตอร์และ แสดงชิ้นงานที่ได้ทำ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สอบถามข้อมูลโดยตรงกับนักศึกษา ให้ผู้เยี่ยมชมลงคะแนน

เลือกโครงงานดีเด่นด้วย พร้อมกันนี้ในวันเดียวกันได้จัดกิจกรรมอาจารย์ผูกข้อมือพร้อมให้พรแก่นักศึกษา ถ่ายรูปและเปิดหอวิทยุให้นักศึกษาได้เก็บภาพ

ต่างๆ ก่อนที่จะจบการศึกษา