คณาจารย์

ผศ.ดร. กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์
ห้องพัก : EE216/1 โทร. 7263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Kusumal/Kusumal.html
ดร. กิตติคุณ ทองพูล
ห้องพัก : EE217 โทร. 7246
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://electric2.ee.psu.ac.th/~kittikhun/
ดร.เกียรติศักดิ์ วงษ์โสพนากุล
ห้องพัก : EE226 โทร. 7233
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Kiattisak/Kiattisak.html
อ.เกียรติศักดิ์ เส้งช่วย
ห้องพัก : EE108 โทร. 7242
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์
ห้องพัก : EE204 โทร. 7237
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Kanadit/kanadit.html
อ. จินดาภรณ์ เยาถัก(ลาศึกษาต่อ)
ห้องพัก : - โทร. *
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ชลากร ครุพงศ์สิริ
ห้องพัก : EE102 โทร. 7241
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://www3.eng.psu.ac.th/~kchalakorn/
รศ.ดร. ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์
ห้องพัก : EE218 โทร. 7257
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : https://sites.google.com/psu.ac.th/nattha

ผศ.ดร. ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ
ห้องพัก : EE216/3 โทร.7244
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Dujdow/Dujdow.html
ดร.พลสิทธิ์ ศานติประพันธ์
ห้องพัก : EE102 โทร. 7245
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : https://sites.google.com/view/phonsitsantiprapan
รศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
ห้องพัก: EE213/1 โทร. 7243
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Homepage : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Pornchai/Pornchai.html
ดร. ไพโรจน์ วุ่นชุม
ห้องพัก: EE219 โทร. 7254
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page :http://www.ee.psu.ac.th/~phairote/
อ. ภาคภูมิ หอยิ่งเจริญ
ห้องพัก: EE225 โทร. 7252
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Homepage : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/pakpoom/pakpoom.html
รศ.ดร. ภาณุมาส คำสัตย์
ห้องพัก : EE110 โทร. 7262
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://electric2.ee.psu.ac.th/~ton/
ดร.มงคล แซ่เจีย
ห้องพัก : EE207 โทร. 7258
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Mongkol/Mongkol.html
ดร. มณเทพ เกียรติวีระสกุล
ห้องพัก : EE230 โทร. 7247
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Montep/Montep.html
รศ.ดร. มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
ห้องพัก : EE205 โทร. 7250
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : -
ดร. รักกฤตว์ ดวงสร้อยทอง
ห้องพัก: EE220 โทร. 7239
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page: http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/rakkrit/rakkrit.html
ดร. วฤทธิ์ วิชกูล
ห้องพัก : EE223 โทร. 7238
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page :

อ.วสันต์ จันทรโชติ

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home page : https://sites.google.com/view/jvasan-eepsu

ห้องพัก: EE227/2

เบอร์โทร : 7264

รศ.ดร. วิกลม ธีรภาพขจรเดช
ห้องพัก : EE215/1 โทร. 7281
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Wiklom/Wiklom.html

ผศ.สมพัฒน์ รุ่งตะวันเรืองศรี
ห้องพัก : EE205 โทร. 7249
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Sompat/Sompat.html
ผศ. สาวิตร์ ตัณฑนุช
ห้องพัก: EE233 โทร. 7253
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/sawit/sawit.html
ผศ. สุระพล เธียรมนตรี
ห้องพัก : EE216/2 โทร. 7256
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Surapol/Surapol.html
ผศ. อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์
ห้องพัก : EE216/4 โทร. 7280
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/anuwat/Anuwat.html

ดร.อภิเดช บูรณวงศ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home page : https://sites.google.com/view/apidet-booranawong/home

ห้องพัก : EE227/1

เบอร์โทร : 7272


เจ้าหน้าที่

นายไพโรจน์ แสงทอง
ตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน
ห้องพัก : EE224 โทร. 7268
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายเจษฎา บิลหยา
ตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน
ห้องพัก : EE214 โทร. 7260
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายประณีต รอดแสง
ตำแหน่ง : วิศวกร
ห้องพัก : EE234 โทร. 7267
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายปิยะวัฒน์ ชาติวัฒนา
ตำแหน่ง : วิศวกร
ห้องพัก : EE117 โทร. 7240
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายดำรงค์ศักดิ์ บุญเรือง
ตำแหน่ง : วิศวกร
ห้องพัก : EE117 โทร. 7240
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นส.จินตนา ชูศรีดำ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ห้องพัก : สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเบอร์ โทร.7045
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นส.ชุติมณฑ์ ชิณวงศ์
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ ส 3
ห้องพัก : สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทร.7046
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.