ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 0 7455 8831  โทรสาร : 0 7428 7276                                                                   
                                                                                                        สแกนเส้นทาง