1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

- หลักสูตรปรับปรุงปี2554                   หลักสูตร แผนการศึกษา

- หลักสูตรปรับปรุงปี2559                   หลักสูตร   แผนการศึกษา

- ร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564      หลักสูตร     แผนการศึกษา

 

2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

- หลักสูตรปรับปรุงปี2554                  หลักสูตร     แผนการศึกษา

- หลักสูตรปรับปรุงปี2559                  หลักสูตร     แผนการศึกษา

- ร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564      หลักสูตร     แผนการศึกษา

 

3.หลักสูตรร่วมกับ Universiti Putra Malaysia ระดับปริญญาเอก

เงื่อนไขและข้อตกลง   แผนการศึกษา