รายงานการประเมินตนเอง (SAR2558) และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามระบบ CUPT QA

รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2558)

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

3.หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

3.หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า