ทุนระดับปริญญาตรี

1.ทุนผู้ช่วยสอน ป.ตรี : นักศึกษาคณะวิศวะ มีความประพฤติดี ผลการเรียน 2.75 และได้ระดับคะแนนในรายวิชาที่ช่วยสอนไม่น้อยกว่า B 
   ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 100 บาท/คน(รายละเอียดเพิ่มเติม)

2.ทุนทำงานแลกเปลี่ยน นักศึกษามีความประพฤติดี ขาดแคลน ช่วยงานภาควิชาหรืออาจารย์ ปฏิบัติงานภาคการศึกษาละ 50-100 ชม. (ภาคปกติ)
  ภาคฤดูร้อน 30-50 ชม.ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 
100 
บาท/คน(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ทุนระดับบัณฑิตศึกษา

 1. ทุนศิษย์ก้นกุฏิ    สำหรับศิษย์เก่า ป.ตรี คณะวิศวะ โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าครองชีพภาคการศึกษา
  ละ 
  16,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 1. ทุนบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์    นักศึกษาคณวิศวกรรมศาสตร์โท-เอก โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
  ค่าครองชีพภาคการศึกษาละ 
  16,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 1. ทุนโครงการปริญญาตรี-โท5 ปี   เป็นนักศึกษา ป.ตรี คณะวิศวะ สมัครทุนและร่วมเรียนตั้งแต่ ปี 4 โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
  และค่าครองชีพเดือนละ 7
  ,500 บาท (12 เดือน) และเมื่อนักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน ภายใน 60 วัน จะปรับค่าครองชีพเป็นเดือนละ 9,000 บาท(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 1. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ และต่างประเทศ

           นำเสนอผลงานภายในประเทศ

 • การประชุมระดับชาติ: ระดับปริญญาโท/เอก คณะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 5,000.- บาท/คน และหลักสูตรสนับสนุนเพิ่มเติม ไม่เกิน 2,500 บาท
 • การประชุมระดับนานาชาติ: ระดับปริญญาโท/เอก สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000.- บาท/คน และหลักสูตรสนับสนุนเพิ่มเตม ไม่เกิน 5,000 บาท

           นำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

 • ระดับปริญญาโท/เอก สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกิน15,000.- บาท/คน และหลักสูตรสนับสนุนเพิ่มเติม ไม่

  เกิน 7,500 บาท 
  (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 1. ทุนวิจัยอื่นๆจากบริษัทและอาจารย์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)