ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดหลักสูตร
เพื่อเข้าศึกษา ประกอบด้วย 2 หลักสูตร และ 1 โครงการพิเศษ ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

- หลักสูตรปรับปรุงปี2553         โครงสร้าง หลักสูตร แผนการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุงปี2559 (ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย)

- ร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564      หลักสูตร     แผนการศึกษา

 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์)

- หลักสูตรปรับปรุงปี2553        โครงสร้าง หลักสูตร แผนการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุงปี2559 (ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย)3. โครงการพิเศษ ตรี-โท 5 ปี (สาขาวิศวกรรไฟฟ้า/สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์)

นักศึกษาเรียนดี สามารถเข้าโครงการตรี-โท 5 ปี ได้โดยการสมัครเป็นผู้เรียนร่วม ซึ่งคณะฯ
จะประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปี 3 เทอม2 จากนั้นนักศึกษาในโครงการก็จะได้รับรหัสนักศึกษา ป.โท
เพื่อลงทะเบียนเรียนวิชา ป.โท เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปี 4 และเมื่อนักศึกษาเรียนจบ ป. ตรี สมบูรณ์
ก็สามารถโอนหน่วยกิตที่เรียนร่วมนั้นมาได้เมื่อเข้าเรียน ป.โท ด้วยโครงการนี้จะทำให้นักศึกษาเรียน ป.โท จบภายใน 1 ปี