ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ
ไมโครโพรเซสเซอร์(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม และการวัดเชิงไฟ(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ห้องปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม(รายละเอียดเพิ่มเติม)